Akty prawne

Ustawy:

  1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. nr 115, poz. 741 )
  2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. ( Dz. U z 2001 r. nr 71, poz. 733 )

Prawo lokalne:

  1. Uchwała Nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
  2. Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
  3. Uchwała Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2010-2014.
  4. Uchwała Nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
  5. Uchwała Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.
  6. Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 565/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 stycznia 2010 r. dot. ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.
  7. Zarządzenie Nr 381/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany cennika usług pogrzebowych świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.