O nas

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Kościan, powołanym został Uchwałą Nr XXVI/256/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 kwietnia 1996r.

MZGMiD działa w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską Kościana uchwałą Nr V/32/07 z dnia 1 lutego 2007 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XII/123/2007 Rady Miejskiej Kościana  z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmiany statutu MZGMiD w Kościanie oraz Uchwałą nr XX/214/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie jw.

W myśl Statutu przedmiotem działalności Zakładu jest:

1. Sprawowanie zwykłego zarządu mieniem gminnym przekazanym do zakładu, w tym:

a)      administrowania zasobem mieszkaniowym miasta, lokalami użytkowymi i przekazanymi w administrację gruntami polegające między innymi na:

 • prowadzeniu ewidencji przekazanych zasobów mieszkaniowych, lokali i gruntów,
 • sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli i lokali, którymi Zakład zarządza,
 • ustalaniu potrzeb remontowych administrowanych obiektów,
 • prowadzeniu, nadzorowaniu i finansowaniu remontów,
 • zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b)      administrowanie i utrzymywanie nieruchomości nie posiadających administratora,

c)      prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym reprezentowanie Gminy Miejskiej Kościana we wspólnotach mieszkaniowych.

 1. Pobór opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
 2. Administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą,  w  tym domem pogrzebowym i budynkiem administracyjnym na terenie cmentarza oraz  świadczenie usług   pogrzebowych.
  1. Prowadzenie szaletów miejskich.
  2. Wykonywanie zadań zarządcy Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.

Kierownikiem zakładu jest Pan Paweł Michałowski.