strona główna/ MZGMiD

MZGMiD

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Kościan, powołanym został Uchwałą Nr XXVI/256/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 kwietnia 1996r.

MZGMiD działa w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską Kościana uchwałą Nr XIV/167/20 z dnia 14 maja 2020 roku.

W myśl Statutu przedmiotem działalności Zakładu jest:

 1. Sprawowanie zwykłego zarządu mieniem gminnym przekazanym do zakładu, w tym:
  1. administrowania zasobem mieszkaniowym miasta, lokalami użytkowymi i przekazanymi w administrację gruntami polegające między innymi na:
   • prowadzeniu ewidencji przekazanych zasobów mieszkaniowych, lokali i gruntów,
   • sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli i lokali, którymi Zakład zarządza,
   • ustalaniu potrzeb remontowych administrowanych obiektów,
   • prowadzeniu, nadzorowaniu i finansowaniu remontów,
   • zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. administrowanie i utrzymywanie nieruchomości nie posiadających administratora,
  3. prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym reprezentowanie Gminy Miejskiej Kościana we wspólnotach mieszkaniowych.
 2. Pobór opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach, placach i terenach otwartych.
 4. Zarządzanie Parkiem im. Kajetana Morawskiego w Kościanie.
 5. Pielęgnacja i konserwacja zieleni oraz zadrzewień w pasach drogowych.
 6. Administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą,  w  tym domem pogrzebowym i budynkiem administracyjnym na terenie cmentarza oraz  świadczenie usług pogrzebowych.
 7. Prowadzenie szaletów miejskich.
 8. Wykonywanie zadań zarządcy Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.

Kierownikiem zakładu jest Pan Paweł Michałowski.

Akty prawne

Ustawy:

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. nr 115, poz. 741 )
 2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. ( Dz. U z 2001 r. nr 71, poz. 733 )

Prawo lokalne:

 1. Uchwała Nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
 2. Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
 3. Uchwała Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2010-2014.
 4. Uchwała Nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
 5. Uchwała Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.
 6. Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 565/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 stycznia 2010 r. dot. ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.
 7. Zarządzenie Nr 381/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany cennika usług pogrzebowych świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.